Inledning villkor

Kära kund och hyrestagare! Vi är glada att just du har hittat till oss. För att bevara en god relation så vill vi att ni tar er tid att läsa igenom detta dokument. En bra tumregel för ett långsiktigt samarbete är att behandla den hyrda utrustningen som om den var din egen. Beakta varsamhet med den hyrda utrustningen så att den inte slits eller går sönder.
Lämna aldrig hyrd utrustning obevakad där det finns risk för att den kan stjälas.
Vänligen/ Nicklas Lindström, VD Musik&Nöjen Sverige AB

Digitalt showroom

Här i vårt digitala showroom kan du se vårt utbud och skicka in en offertförfrågan. När du valt de produkter och tjänster du är intresserad av skickar du in din förfrågan. Denna är ej bindande och vi förbehåller oss rätten att neka förfrågan vid för hög belastning i bolaget. När du skickat din förfrågan kan du förvänta dig återkoppling inom 48 h.

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR

1. Tillämplighet

1.1 Aktörer
Dessa allmänna villkor gäller som hyresavtal mellan Musik&Nöjen Sverige AB,
559186-5398, och hyrestagaren om inget annat avtalats.

1.2 Konflikt
I händelse av konflikt mellan hyresavtalet och dessa allmänna hyresvillkor skall hyresavtalet ges företräde.

1.3 Ändringar
Ändringar av villkor kan endast göras av behörig företrädare för Musik&Nöjen Sverige AB.

2. Kundens skyldigheter och ansvar

2.1 Avbokning
Sker avbokning senare än 14 arbetsdagar innan leveransdatum debiteras kunden offererat pris.

2.2 Bekräftelse
En order ska alltid bekräftas skriftligt av beställaren via mail eller via Musik&Nöjen Sverige AB´s bokningssystem.

2.3 Bygglov och tillstånd
Hyrestagaren ansvarar för eventuella bygglov eller tillstånd.

2.4 Mark
Kundens ansvar:
– Farbar väg ska vara röjd till en bredd på 4 meter och en höjd på 4,5 meter.
– Minsta vägbredd ska vara 3 meter.
– Vägen ska vara plogad och sandad vintertid.
– Markytans bärförmåga.

I offererat pris förutsätter vi att marken är plan, med avvikelse på max 2 cm. Besiktning och kontroll utgörs av Musik&Nöjen Sverige AB´s montageledare som godkänner anvisad montageplats eller meddelar tilläggspris för tillkommande material- och arbetskostnad.

2.6 El- och VA anslutning
Framdragning av VA och El samt nödvändig isolering ombesörjes av beställaren eller kan efter överenskommelse utföras av Musik&Nöjen Sverige AB på löpande räkning.

2.6 Tillkommande arbete
Montage av annan utrustning eller ändring som beställs under pågående arbete debiteras på löpande räkning.

3. Leverans

3.1 Musik&Nöjen Sverige AB skall hålla hyresobjektet tillgängligt för avhämtning den dag hyrestiden börjar.

3.2 Det åligger hyrestagaren att på egen bekostnad vidta erforderliga åtgärder för att kunna avhämta hyresobjektet då det ställs till dennes förfogande. Hyrestagaren ska i samband med avhämtandet noggrant undersöka hyresobjektet och kontrollera dess funktioner. Eventuella fel eller brister skall därefter utan dröjsmål skriftligen reklameras till Musik&Nöjen.
Musik&Nöjen ansvarar inte för smärre förslitningsskador såsom bucklor, repor, flagnad färg och rost eller liknade. För i det fall sådana skador finns vid hyresavtalets ingående skall dessa noteras i ett protokoll som skall bifogas hyresavtalet.

3.3 Kostnader och risker förenade med transporten bärs av hyrestagaren, såvida inte transporten utförs av Musik&Nöjen Sverige AB enligt ordervillkoren.

3.4 Hyresobjektet anses avlämnat till hyrestagaren när det kommit i dennes besittning.

3.5 I de fall transporten utförs av Musik&Nöjen Sverige AB eller ombesörjs av Musik&Nöjen via extern leverantör debiteras kunden tur -och returtransport vid första fakturatillfället.

4. Hyresperiod och betalning

4.1 Hyresperioden löper från den dag hyresobjektet är tillgängligt för avhämtning enligt punkt 3.1 och löper till den dag hyresobjektet levereras åter till en av Musik&Nöjen på angiven återlämningsplats. I de fall hyresperioden är månadsvis eller tills vidare måste skriftlig uppsägning ske innan nästa månadsslut för att inte en ny månad ska börja att gälla.

4.2 Den hyra som utgår enligt detta avtal omfattar endast ersättning till Musik&Nöjen för upplåtelse av hyresobjektet. Samtliga övriga kostnader, skatt och dylikt, som kan uppkomma med anledning av nyttjanderätten och/eller brukandet av hyresobjektet, betalas av hyrestagaren.
Fakturerad hyra inklusive moms skall erläggas inom 15 dagar från fakturadatum; dock skall hyra och eventuell fraktkostnad alltid vara inbetald i förskott vid avhämtning/leverans av hyresobjektet om Musik&Nöjen kräver det.

4.3 Montage- och demontagekostnad debiteras separat som engångsersättningar enligt offert om inget annat avtalats.

4.4 Dröjsmålsränta debiteras med 18% jämte påminnelseavgift om 150 kr per faktura. Om hyresperioden överstiger 6 månader äger Table rätt att under hyresperioden justera hyresavgiften.

4.5 Betalningsvillkor är förskott på faktura om ej annat överenskommits. Mervärdeskatt enligt lag tillkommer med 25% på alla priser. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 18,00 % per månad, jämte en lagstadgad påminnelseavgift om 45 kr. Vid inkasso debiteras lagstadgad inkassoavgift. Ändring av fakturaadress efter att fakturan är skickad debiteras kund med 200 kr.

5. Äganderätt och nyttjanderätt

5.1 Musik&Nöjen är ägare till hyresobjektet och upplåter endast nyttjanderätten. Hyrestagaren äger inte, utan Musik&Nöjens skriftliga medgivande, överlåta detta avtal, hyra ut hyresobjektet till annan, låta annan bruka det, flytta det från angivet användningsställe eller vidta förändringar i eller ombyggnation av hyresobjektet.

5.2 Hyresobjektet skall vara försett med skylt som visar att det är Musik&Nöjens egendom. Musik&Nöjen äger rätt att besiktiga hyresobjektet under hyrestiden.

5.3 Materialet får inte föras ut ur Sverige utan skriftligt tillstånd. Materialet får inte heller pantsättas, säljas eller överlåtas till tredje part. Vid försäljning av material förblir materialet Musik&Nöjens egendom till dess att tillgodohavandet är betalt.

6. Vård, underhåll och brukande

6.1 Allmänt
Hyrestagaren är skyldig att väl vårda hyresobjektet så att det inte undergår någon förändring som inte beror på normalt slitage och står själv för ansvaret och kostnaden för sedvanligt underhåll av hyresobjektet under hyrestiden. Vid återlämnande skall hyresobjektet vara rengjort, färgspill avlägsnat och i gott skick, med hänsyn tagen till normal förslitning. Brister rengöringen får Musik&Nöjen åtgärda detta och hyrestagaren skall ersätta kostnaderna för åtställandet.

6.2 Ansvarsbegränsning
Se punkt 8.4.

7. Försäkring

7.1 Hyrestagaren bär under hyrestiden oberoende av vållande ensam ansvaret för förlust eller skada på hyresobjektet och där i befintligt material. Hyrestagaren skall själv teckna, bekosta och under hyresperioden vidmakthålla erforderliga försäkringar för hyresobjektet, såsom brand- stöld- och ansvarsförsäkring. All rätt till utfallande försäkringsersättning eller annan ersättning som hyrestagaren kan tillerkännas på grund av skada eller förlust av hyresobjektet överlåtes härigenom med bindande verkan till Musik&Nöjen. Vid samtliga försäkringsfall svarar hyrestagaren för betalning av eventuell självrisk. Hyrestagaren skall svara för och stå kostnaden för all skada på eller förlust av hyresobjektet och däri befintligt material som inte täcks av försäkringen eller utfallande försäkringsersättning. Vid inträffad skada är Musik&Nöjen inte skyldig att utbyta eller reparera hyresobjektet.

8. Skada

8.1 Hyrestagaren ansvarar, oberoende av eget vållande, under hela hyrestiden för samtliga skador på hyresobjektet som ej hänför sig till normal förslitning. Med skada avses i detta sammanhang även klotter. Om hyresobjektet skadas eller förloras åligger det hyrestagaren att genast underrätta Musik&Nöjen. Vid förlust eller totalskada skall hyrestagaren betala ett belopp motsvarande försäljningsvärdet.

8.2 Skada på eller förlust av hyresobjektet befriar inte hyrestagaren från skyldigheten att erlägga hyresavgift eller från fullgörandet av hyrestagarens övriga förpliktelser enligt detta avtal. Angivna omständigheter berättigar inte heller hyrestagaren till ersättning från Musik&Nöjen eller några andra anspråk av vad slag det än vara må, eller rätt till kvittning, gentemot Musik&Nöjen.

8.3 Hyrestagaren är ensam ansvarig för alla skador som hyresobjektet kan vålla på personer eller egendom, även avseende tredje man och hyrestagaren skall ersätta och hålla Musik&Nöjen skadeslöst för varje anspråk från tredje man som uppkommit till följd därav.

8.4 Musik&Nöjen ansvarar, inte för skada på grund av driftsavbrott eller annan indirekt skada och inte heller för stöld eller skada på egendom i hyresobjektet. Detta gäller också livsmedelsvaror vid hyra av utrustning för värmning och kylning av livsmedel.

9. Musik&Nöjens rätt till uppsägning och åtagande

9.1 Musik&Nöjen har rätt att med omedelbar verkan säga upp hyresavtalet och omedelbart återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad i följande fall:

a. Hyrestagaren är i dröjsmål med erläggande av hyra.
b. Hyrestagaren inställer betalning, inleder ackordsförhandlingar, blir försatta i konkurs eller träder i likvidation.
c. Hyrestagaren åsidosätter någon bestämmelse i hyresavtalet.
d. Musik&Nöjens äganderätt till hyresobjektet äventyras.
e. Eventuell säkerhet för hyresavtalet eller annan förpliktelse som hyrestagaren har mot Musik&Nöjen inte längre är betryggande.
f. Det finns skälig anledning att anta att hyrestagaren inte kommer fullgöra sina betalningsförpliktelser eller annan förpliktelse mot Musik&Nöjen enligt avtalet.
g. Hyrestagarens rörelse i sin helhet, eller väsentlig del därav, överlåts 9.1 För det fall Musik&Nöjen säger upp avtalet på ovan angivna grunder skall hyrestagaren till.
Musik&Nöjen betala samtliga förfallna hyresavgifter, inklusive eventuell upplupen dröjsmålsränta fram till tidpunkten för uppsägningen.

9.2 Om detta avtal upphör att gälla före hyresavtalets utgång skall hyrestagaren dessutom erlägga skadestånd till table.se med ett belopp motsvarande en dygnshyra.

10. Återlämnande, återtagande m.m.

10.1 Vid uppsägning av avtalet skall hyresobjektet återställas till den depå där den avhämtades. Samtliga kostnader i samband med återtagande av hyresobjektet vid avtalets upphörande eller annars skall betalas av hyrestagaren. Hyresobjektet skall, om inte annat avtalats, på hyrestagarens ansvar sändas till av Musik&Nöjen angiven plats och där avlämnas. Om det vid avlämnandet konstateras att hyresobjektet utsatts för onormal förslitning skall hyrestagaren ersätta Musik&Nöjen med ett belopp motsvarande den onormala värdeminskningen.

11. Överlåtelse av Musik&Nöjens rättigheter

11.1 Musik&Nöjen får överlåta sina rättigheter enligt detta avtal.

12. Force Majeure

12.1 I händelse av att någon av parternas åtaganden enligt hyresavtalet skulle hindras eller försenas på grund av force majeure skall denna part befrias från fullgörandet av åtagandet till dess att hindret har undanröjts och skall, om hindret varar mer än tre (3) månader, ha rätt att säga upp hyresavtalet. Termen force majeure inkluderar arbetskonflikter, militär mobilisering, krig, export- och importrestriktioner och andra myndighetsåtgärder, eld, översvämning och andra naturfenomen, maskinskada och andra oförutsedda störningar i produktion, brist på transportmedel eller trafikstörningar vid järnväg, till sjöss eller vid andra transportcentra, utebliven eller försenad leverans från underleverantörer eller på grund av andra omständigheter utom parts kontroll som förhindrar partens möjlighet att uppfylla sina åtaganden.

13. Tvister

13.1 Tvister mellan Musik&Nöjen och hyrestagaren ska lösas enligt svensk lag.

Frågor?

Kontakta oss på order@musiknojen.se eller ring på 0152-439 30.